บริการของ Windows Insider  flightsettings.dll บริการติดตั้ง Microsoft Store  InstallService.dll บริการการตั้งค่าเครือข่าย  NetSetupSvc.dll
บริการโทรศัพท์  PhoneService.dll บริการฮอตสปอตของ Windows Mobile  tetheringservice.dll บริการระบบเครือข่ายของ Xbox Live  XboxNetApiSvc.dll
1960F8A9.exe  1960F8A9.exe 07d5fd2c-1fe2-453e-9693-fd29d3e461fb  Lenovo.Modern.ImController.exe 12299241-b335-43e1-8b42-7e3045490a60  Lenovo.Modern.ImController.exe
6cdf70b6-95e5-438b-a169-29cf25f16b6d  Lenovo.Modern.ImController.exe 8b65782f-22da-416f-aec7-736d82457b19  Lenovo.Modern.ImController.exe   avgw.exe
{55F033E3-A555-496E-8585-F8193F6F0377}  pcalua.exe Библиотека DLL расширения оболочки Windows Enhance  EhStorShell.dll Расширения оболочки, обеспечивающие доступ к ресур  ntshrui.dll
Расширения оболочки, обеспечивающие доступ к ресур  ntshrui.dll Брокер времени  TimeBrokerServer.dll Расширения оболочки, обеспечивающие доступ к ресур  ntshrui.dll
76c4599a0302c5bafddcdec4ebc9c8c8.exe  76c4599a0302c5bafddcdec4ebc9c8c8.exe Библиотека DLL расширения оболочки Windows Enhance  EhStorShell.dll Библиотека DLL расширения оболочки Windows Enhance  EhStorShell.dll
{7C89566C-ADCC-46DF-A981-C0778AEC5079}  PinnacleStudio.EXE Библиотека DLL расширения оболочки Windows Enhance  EhStorShell.dll Расширения оболочки, обеспечивающие доступ к ресур  ntshrui.dll
Модули ключей IPsec для обмена ключами в Интернете  ikeext.dll {12DA5B5A-3F4E-4F3B-89E5-5854FE598499}  GAME.exe Служба общих сетевых ресурсов проигрывателя Window  wmpnetwk.exe
Диспетчер платежей и NFC/защищенных элементов  SEMgrSvc.dll 7c33e290-040a-4661-87b2-4e4ba5a057ed-5_user  7c33e290-040a-4661-87b2-4e4ba5a057ed-5.exe {55625364-D17E-44E9-A80A-A5C5ADF1F27F}  firefox.exe

Glarysoft uses cookies to improve content and ensure you get the best experience on our website. By continuing to use this website, you agree to our privacy policy.

Got it